7.06 na tablicach informacyjnych w szkole wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych do zerówki i klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć w terminie od 7 do 11.06 (do godz. 15) tzw. oświadczenie woli. Druk oświadczenia do pobrania:

potwierdzenie zerówka

potwierdzenie klasa pierwsza

Początek strony