Zgodnie z decyzją MEiN od poniedziałku 18.01 zajęcia dla uczniów klas I-III będą na powrót prowadzone w szkole - z uwzględnieniem (w miarę możliwości) wytycznych sanitarnych.

Nauczanie dla uczniów klas IV-VIII nadal będzie prowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Teams.

Więcej informacji o organizacji nauczania w szkole w klasach I - III w rozwinięciu.

1. W przypadku uczniów klas I – III obowiązują określone i stosowane już wcześniej zasady rygoru sanitarnego – przede wszystkim:

a) do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie,

b) natychmiast po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce,

c) w drodze do i ze szkoły oraz podczas przebywania w częściach wspólnych w szkole uczniowie są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa maseczką (maseczki zapewniają rodzice),

d) uczniowie starają się zachowywać bezpieczny dystans od innych (co najmniej 1,5 m), nie gromadzą się w grupach,

e) nie wolno przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek ani użyczać swoich przyborów innym dzieciom.

2. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi dla siebie wejściami.

W budynku na Prusa:

Wejście główne kl. 2a (II zm.), 3a.

Wejście od strony boiska: kl. 1a 

W budynku na Hirszfelda:

Wejście od frontu (przez piwnicę): klasy 1b, c, 2 b, c.

Wejście boczne (na lewo od głównego): kl. 3b, c.

3. Na górę kl. 3 b wchodzi lewą klatką schodową.

4. Po przebraniu się w szatni uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych, nie gromadzą się na korytarzach. Szatnia dla uczniów klasy 3a zorganizowana będzie na korytarzu na piętrze przy sali nr 4.

5. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. W przypadku konieczności osobistego kontaktu używają dzwonka umieszczonego przy wejściu głównym. Wejścia są ewidencjonowane.

6. Przerwy śródlekcyjne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej organizują o różnych godzinach, aby dzieci z różnych klas nie spotykały się na korytarzu.

7. W budynku przy ul. Prusa kl. 1a oraz uczniowie przebywający na świetlicy korzystają wyłącznie z toalety obok świetlicy, uczniowie kl. 2a i 3a z toalet na parterze. W budynku na Hirszfelda uczniowie korzystają z toalet znajdujących się na kondygnacji obok ich sali lekcyjnej.

8. Z powodu konieczności korzystania z tej samej sali dydaktycznej, klasy 3b w środę, czwartek i piątek oraz 1c w poniedziałek, wtorek i środę ostatnie lekcje będą mieć w innych salach, co pozwoli na skuteczne przewietrzenie i dezynfekcję.

9. Klasa 2c zajęcia będzie miała w sali nr 34, klasa 3a w sali nr 1. Pozostałe klasy będą miały zajęcia w dotychczasowych salach.

10. Pomoce dydaktyczne i przybory sportowe będą każdorazowo dezynfekowane.

11. Dzieci będą spożywały obiady na stołówce szkolnej o różnych godzinach w małych grupach, obejmujących tylko dzieci z danej klasy. Pomiędzy posiłkami stołówka będzie wietrzona i dezynfekowana.

12. Z opieki świetlicowej korzystają tylko zapisani wcześniej uczniowie.

Początek strony