Na podstawie nowego rozporządzenia MEN, ogłoszonego 20.03, z powodu epidemii koronawirusa w okresie od 25.03 do 10.04 prowadzone będzie w szkole zdalne nauczanie, w czasie którego realizowana będzie podstawa programowa. Zaczynamy prowadzenie zajęć według planu dla poszczególnych oddziałów zamieszczonego w dzienniku. Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji nauczania w tym okresie, opublikowanymi poniżej. Ze względu na nadzwyczajność sytuacji będziemy na bieżąco monitorować i modyfikować prowadzone działania.

 

Zasady organizacji nauczania na odległość w PSP nr 3 w Jelczu - Laskowicach

 1.  Nauczanie na odległość odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika (UONET+), platform edukacyjnych proponowanych przez MEN lub wybranych przez nauczyciela, z wykorzystaniem dostępnych materiałów edukacyjnych z różnych źródeł.
 2. W przypadku braku możliwości realizowania nauczania na odległość przez ucznia (brak warunków technicznych itp.), nauczyciel jest zobowiązany przekazać do sekretariatu szkoły materiały w wersji papierowej, które rodzic danego ucznia będzie mógł odebrać   w godzinach pracy szkoły – z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Problemy z dostępem do zdalnego nauczania rodzic może zgłosić do szkoły telefonicznie lub mailowo.
 3. Nauczanie na odległość realizowane będzie według dotychczasowego planu, realizowanego przed zawieszeniem zajęć w szkole.
 4. Treści nauczania będą zmodyfikowane z uwzględnieniem warunków technicznych prowadzonego zdalnie nauczania, możliwości psychofizycznych uczniów, zasad higieny pracy - z użyciem sprzętu elektronicznego oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 5. Nauczyciel realizując zajęcia na odległość, na bieżąco, każdego dnia, przekazuje uczniom klasy, w której tego dnia ma zaplanowane lekcje: temat lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła i materiały, z jakich uczeń (opiekun ucznia) mogą skorzystać podczas pracy w domu.
 1. Monitorowanie, weryfikacja wiedzy ucznia i jego postępów w nauce polegać będzie na sprawdzaniu, analizowaniu i ocenianiu wykonanych przez ucznia i przekazanych nauczycielowi zadań i prac. Wykonane przez ucznia zadania, prace mogą być przekazywane nauczycielowi drogą mailową lub za pomocą platformy edukacyjnej w formie dokumentów lub zdjęć.
 1. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 1. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 1. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zajęć w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. Do monitorowania postępów uczniów, weryfikowania ich wiedzy i umiejętności oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i ocenach wykorzystywany będzie dziennik elektroniczny (Uonet+).
 1. Konsultacje dla rodziców i uczniów będą prowadzone, w miarę możliwości, podczas lekcji realizowanej przez nauczyciela według planu. Będą również możliwe poza godzinami lekcyjnymi poprzez kontakt mailowy.

 

Początek strony