„Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła.

 Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie,

 poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem

cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom,

 jak być człowiekiem naprawdę...

                                                                            kard. Karol Wojtyła 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

IM. BOLESŁAWA PRUSA

W JELCZU - LASKOWICACH

UL. B. PRUSA 2 , 55-220 JELCZ - LASKOWICE

I. Wprowadzenie do programu

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i Intelektualnym. Jako środowisko ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Podstawa prawna

1. Przepisy oświatowe:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z p. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019 poz. 1287 z p. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. 2018 poz. 1679)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2018 poz. 214)
 • Ustawa z dnia 26.10. 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109 z p. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.           w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. Nr 4, poz. 17)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2017r. poz.703)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży

zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2019 poz.323 z p. zm.)

2. Akty prawne - ustawy:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 382)
 • Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z p. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)
 • Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity .)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (z p. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 124)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z p. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 298)

 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ()

3. Dokumenty wewnątrzszkolne:

 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jelczu – Laskowicach

II. Rozdział 1.

Misja i wizja szkoły.

W naszej szkole staramy się wychowywać uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

Uwrażliwiamy uczniów na poszanowanie inności drugiego człowieka oraz niesienie pomocy osobom słabszym i niepełnosprawnym. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

III. Rozdział 2.

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

1. Założenia ogólne

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowaniu równowagi i harmonii psychicznej;
 • Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym;
 • Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

2. Zadania:

 • kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju
 • rozwijanie umiejętności prospołecznych
 • dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności skutecznego przeciwdziałania i radzenia sobie z   zagrożeniami dla zdrowia i życia,
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • zacieśnienie współpracy ze środowiskiem domowym ucznia, jak również, z instytucjami wspomagającymi rodzinę i promującymi zdrowy styl życia,
 • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły.

3. Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności rozstrzygania problemów i konfliktów,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych,
 • rozwijanie zachowań asertywnych i budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się,
 • integrowanie dzieci innych narodowości i wyznań,
 • kształcenie zdolności świadomego dokonywania wyboru,
 • zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy,
 • dostarczanie informacji o środkach uzależniających oraz uświadamianie zagrożeń uzależnieniem,
 • propagowanie zdrowego spędzania wolnego czasu,
 • szerzenie znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go,
 • troska o realizację obowiązku szkolnego,
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz sprawiającym problemy wychowawcze,
 • uwrażliwienie młodzieży na niesienie pomocy słabszym i pokrzywdzonym,
 • zachęcanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza,
 • współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja, udzielanie pomocy,
 • reagowanie na terenie szkoły w sytuacjach pojawienia się zagrożenia

zgodnie z opracowanymi procedurami.

4. Profil absolwenta:

Wychowujemy ucznia kulturalnego i przestrzegającego normy społeczne, znającego swoją wartość, rozumiejącego potrzebę ciągłej edukacji, żyjącego w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą. Szkoła dołoży wszelkich starań, aby nasz uczeń, a później absolwent:

 • Dbał o własny rozwój intelektualno -emocjonalny.
 • Umiał samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć. Był kreatywny.
 • Z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka,
 • Umiał odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie,
 • Był tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych,
 • Wiedział, że wszyscy ludzie mają równe prawa,
 • Dbał i szanował zdrowie i życie swoje oraz innych,
 • Był świadomy zagrożeń i potrafił im się przeciwstawić,
 • Był odpowiedzialny i obowiązkowy,
 • Dostrzegał różnorodność świata, potrafił zachować indywidualność,
 • Doceniał wagę więzi międzyludzkich,
 • Czuł się dumny z tego, że jest Polakiem i Europejczykiem, szanował tradycje narodowe,
 • Był przygotowany do świadomego posługiwania się językiem i krytycznego odbioru dzieł kultury.

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 • badań ankietowanych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 • spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 • bieżących obserwacji, uwag dotyczących zachowania uczniów na terenie szkoły.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

- brak motywacji do nauki,

- nierespektowanie norm społecznych,

- niska kultura języka,

- profilaktyka uzależnień, zagrożenia w sieci (Internet),

- mała tolerancja wobec innych narodowości.

6. Kryteria efektywności

 • wszyscy uczniowie szkoły są poddani oddziaływaniom programu,
 • wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy,
 • rodzice uczniów znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji,

7. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program

Dyrektor szkoły:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczo- opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 • wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenieszkoły,

 • Pedagog/psycholog szkolny:
 • ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,
 • współpracuje z policją i z sądem dla nieletnich,
 • w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • diagnozuje problemy wychowawcze,
 • wspiera rodziny uczniów,
 • poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
 • doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,
 • świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,

Nauczyciele:

 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

Wychowawcy klas:

 • monitoruje postępy uczniów w nauce i zachowaniu,
 • rozpoznaje mocne i słabe strony swoich wychowanków, wzmacnia ich motywację do nauki
 • wychowawcy prowadzą konsultacje dla rodziców,
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego na rzecz klasy i szkoły,
 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworząwarunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,

Rodzice:

 • współpracują z wychowawcami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • właściwą postawą rodzicielską dają przykład dzieciom/uczniom,
 • dbają o to, aby ich dzieci przestrzegały regulaminu szkoły oraz uczniowskich obowiązków,
 • współuczestniczą w opracowaniu i realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.

IV. Rozdział 3.

1. Treści i działania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni

EDUKACJA PROSPOŁECZNA

1. Wyrabianie umiejętności pracy w grupie, respektowanie norm klasowych, poczucia przynależności do klasy.

2. Poznawanie swoich mocnych i słabych stron. Rozwijanie zainteresowań.

3. Kształtowanie nawyku prawidłowego zachowania, przestrzegania zasad i dbałości o kulturę osobistą.

4. Doskonalenie umiejętności prospołecznych.

5. Kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji dla innych narodowości.

- prowadzenie zajęć wychowawczych mających na celu integrację zespołu klasowego,

- działania integrujące zespół klasowy (wycieczki, uroczystości szkolne, dyskoteki),

- prowadzenie zajęć pomagających w rozpoznawaniu mocnych stron ucznia,

- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów,

-program rozwijający czytelnictwo „Czytamy z klasą. Lekturki spod chmurki” w klasach III

- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach, pasowanie na ucznia, czytelnika

- zapoznanie uczniów z dokumentami wewnątrzszkolnymi, zawarcie kontraktu klasowego, ustalenie kodeksu właściwych zachowań w klasie, - wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, - nagradzanie uczniów za osiągnięcia, - realizacja programu godzin z wychowawcą klasy,

- program edukacyjno- profilaktyczny „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” klasy IV i VI

- zajęcia dla uczniów rozwijające umiejętności społeczne: komunikację, asertywność, tolerancję, empatię, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów,

-realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” na pierwszym etapie nauczania

- zajęcia z zakresu zapobiegania cyberprzemocy, Internet bez hejtu, - zorganizowanie obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

- organizowanie pomocy dla uczniów ukraińskich – dodatkowe zajęcia z języka polskiego

- uwrażliwianie uczniów na konieczność niesienia pomocy słabszym, pokrzywdzonym i starszym

- propagowanie idei wolontariatu i zachęcania do aktywnego uczestnictwa w nim, udział w akcjach zgodnie z planem Szkolnego Koła Wolontariatu „Jesteśmy”

- wychowawcy, pedagodzy, psycholog

- wszyscy nauczyciele

wychowawcy klas III

wszyscy nauczyciele,

bibliotekarze

pedagodzy, psycholog, nauczyciele

bibliotekarz, pedagodzy

psycholog

nauczyciele informatyki

nauczyciele prowadzący zajęcia

wszyscy nauczyciele

wicedyrektor, nauczyciele

EDUKACJA PROZDROWOTNA

1.Zdrowy styl życia.

 

2. Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata

- Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych,

- dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia- konkurs na najładniejszą klasę

- udział w programach „Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”,

- fluoryzacja zębów,

- wyjazdy na basen,

- realizacja programu „Umiem pływać”,

- zawody sportowe, szkolne i międzyszkolne

- realizacja programów profilaktycznych:

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Nie pal przy mnie proszę”
 • „Bieg po zdrowie” klasy 4
 • warsztaty dla uczniów klas VII -VIII „Uzależnienia. Nie daj się wciągnąć!”
 • warsztaty przeciwdziałania przemocy w tym cyberprzemocy w ramach programu bezpieczna i przyjazna szkoła - „Nie bądź ofiarą” klasy V – VI
 • spektakle profilaktyczne
 • program ochrony zdrowia psychicznego „Myślę pozytywnie”

- realizacja zajęć z zakresu edukacji antyalkoholowej, antynikotynowej,

- przekazywanie informacji o negatywnych skutkach sięgania po środki uzależniające (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze): pogadanki, filmy edukacyjne, prezentacje, ulotki, plakaty, spektakle, gazetki ścienne.

-organizacja Światowego Dnia bez Papierosa, gazetki klasowe,

- zgromadzenie w bibliotece materiałów o tematyce profilaktyka uzależnień

- organizacja pogadanek profilaktycznych z kuratorem sądowym,

- spotkanie z policjantem dot. „Odpowiedzialności karnej nieletnich”

- edukacja dla bezpieczeństwa w klasach VIII, przygotowywanie uczniów do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

- wychowawcy, pielęgniarka szkolna, pedagodzy, wszyscy nauczyciele

klasy I-III

wychowawcy, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wf

 

wychowawcy klas 0 i III

pedagodzy

pracownia szkoleniowa Krakus

pracownia szkoleniowa Krakus

teatr Kurtyna

pedagodzy, psycholog, wszyscy nauczyciele

wychowawcy, pedagodzy

wychowawcy

bibliotekarze

pedagodzy

nauczyciel edb

EDUKACJA PATRIOTYCZNA

1. Kształtowanie szacunku, przywiązania do Ojczyzny.

2. Poszerzanie wiedzy o patronie szkoły.

- odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej

- organizacja apeli z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-Maja

- zamieszczanie informacji o patronie na stronie internetowej szkoły oraz gablotach szkolnych,

- obchody Dnia Patrona Szkoły, konkurs plastyczny, wystawa prac, konkurs wiedzy o Patronie szkoły

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

nauczyciele historii

nauczyciele

BEZPIECZEŃSTWO

1. Przypominanie zasad bezpieczeństwa w domu i szkole.

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkoły.

3. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

4. Podnoszenie kultury osobistej, kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów.

 

5. Szerzenie znajomości prawa oraz wyrabianie nawyku poszanowania go.

- zapoznanie uczniów na początku roku szkolnego z zasadami bhp, bezpiecznego korzystania z wyposażenia w salach lekcyjnych,

- dyżury nauczycieli na przerwach według ustalonego harmonogramu.

- zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną, planem ewakuacji, sygnałami alarmowymi,

przeprowadzenie próbnego alarmu ewakuacyjnego.

- uczulenie uczniów na potrzebę zgłaszania niebezpiecznych miejsc w szkole np. uszkodzone gniazda, zepsute

sprzęty.

- w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych postępowanie zgodne z obowiązującymi procedurami,

- diagnoza w zakresie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

- spotkania z przedstawicielami policji dotyczące   bezpieczeństwa na drodze,     - wypracowanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz wdrożenie dokumentu w szkole,             - konkurs plastyczny „Jestem bezpieczna/jestem bezpieczny w sieci” dla klas I-III.

-przekazywanie informacji na lekcjach wychowawczych o poprawnym zachowaniu w konkretnych sytuacjach (zajęcia warsztatowe, dyskusje)

- zaznajamianie z normami zwyczajowymi, etycznymi i moralnymi oraz zasadami savoir-vivre

- zapoznawanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka (Konwencja o Prawach Dziecka, Konstytucja, Statut Szkoły),

- spotkania z przedstawicielami policji dotyczące odpowiedzialności karnej za wykroczenia oraz cyberprzemocy,

- reagowanie na naruszanie norm społecznych i łamanie prawa przy współudziale policji.

wychowawcy

nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

pedagodzy

wychowawcy

pedagodzy

nauczyciele informatyki

wychowawcy

pedagodzy

EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Kształtowanie postaw proekologicznych

- zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, fizyki i chemii

- udział w akcji „Sprzątanie świata”

- organizacja apelu z okazji „Dnia Ziemi”- gazetka ścienna,

- zorganizowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego,

- udział w zbiórkach surowców wtórnych

nauczyciele przyrody, biologii, chemii, wychowawcy,

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.

2. Zapobieganie

niepowodzeniom

w nauce,

3. Budowanie

motywacji do nauki

          

4. Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

5. Doradztwo zawodowe.

- rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:

- obserwacja pedagogiczna, wstępna diagnoza,

- analiza i ocena gotowości szkolnej dzieci grup 0,

- obserwacja w klasach I – III mająca na celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu,

- profilaktyczne zajęcia logopedyczne w klasach 0

- rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem, - organizowanie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

- włączanie i zachęcanie uczniów do aktywności – udział w konkursach, olimpiadach, imprezach szkolnych i klasowych,

- stwarzanie uczniom możliwości prezentowania swoich sukcesów, umiejętności, zainteresowań, hobby na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych i szkolnych.

- konsultacje dla rodziców - udzielanie informacji dotyczących postępów w nauce, niepowodzeń szkolnych, frekwencji, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne,

- indywidualizacja procesu nauczania i oceniania,

- organizacja zajęć: korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych,

- opracowywanie IPET-ów

- Współpraca z PPP i innymi instytucjami wspierającymi szkołę

-pomoc w wyborze szkoły zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów

- psycholog, pedagodzy, logopeda, oligofrenopedagog, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

logopeda

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

pedagodzy, psycholog,

nauczyciele

nauczyciele specjaliści

nauczyciele specjaliści, wszyscy nauczyciele

- doradca zawodowy

Ewaluacja programu:

W trakcie roku szkolnego będzie on podlegał ewaluacji. Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowanych, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami oraz przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

Program został przyjęty uchwałą Rady Rodziców nr 1 z 24.09.2019 r.

Obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.

Początek strony