KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. BOLESŁAWA PRUSA W JELCZU-LASKOWICACH
NA LATA 2015-2017

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Koncepcja Pracy Szkoły została uchwalona przez Radę Pedagogiczną. W jej tworzeniu wzięli udział nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie. Główne jej założenia to kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci, bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania i przyjazna atmosfera, wyrównywanie szans edukacyjnych i efektywna współpraca całej społeczności szkolnej.

1. GŁÓWNE WARTOŚCI NASZEJ SZKOŁY:

 • bezpieczeństwo;
 • kameralność;
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

2. MISJA

Staramy się:

 • wspomagać wszechstronny rozwój uczniów;
 • dbać o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne;
 • konstruktywnie współpracować z rodzicami dla dobra dzieci;
 • propagować działalność wolontariatu.

3. WIZJA

Pragniemy, by nasz absolwent:

 • umiał brać odpowiedzialność za swój rozwój;
 • dbał o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • dostrzegał potrzeby drugiego człowieka;
 • szanował symbole i tradycje narodowe, czuł się związany z tradycją szkoły i miejscem, w którym mieszka,
 • był tolerancyjny i asertywny.

4. NASZE PRIORYTETY:

 • systematyczne i konsekwentne wychowywanie w duchu bezpieczeństwa;
 • ograniczanie zachowań niepożądanych poprzez wdrażanie programów profilaktycznych;
 • dążenie do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole;
 • promowanie zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych;
 • rozwój działalności wolontariatu - udział uczniów w akcjach społecznych i charytatywnych;
 • angażowanie rodziców do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły;
 • wspólne działanie na rzecz środowiska lokalnego, budowanie poczucia patriotyzmu lokalnego i więzi ze szkołą;
 • organizacja uroczystości kształtujących postawy patriotyczne;
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii celem podnoszenia efektywności kształcenia i poprawy komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami;
 • podejmowanie inicjatyw integrujących społeczność szkolną z dwóch budynków szkoły;
 • umożliwianie dzieciom odnoszenia sukcesów w różnych dziedzinach ich aktywności, prezentowanie osiągnięć dzieci w lokalnym środowisku.
Początek strony