Przypominamy, że przerwa świąteczna trwa od 23.12 do 31.12 br. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są 2 i 3.01.2020 (dni te zostały ustalone decyzją dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski).

Obowiązujące przepisy nie narzucają dyrektorowi obowiązku zorganizowania opieki dzieciom w czasie przerwy świątecznej, co zostało potwierdzone w stanowisku MEN: "Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych." Opieka może być jednak zorganizowana, jeśli dyrektor podejmie taką decyzję - po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb w tym zakresie. Pytanie o konieczność zorganizowania opieki było kierowane do rodziców w czasie zeszłotygodniowych zebrań. Zgłoszenia można kierować do wychowawcy lub poprzez dziennik elektroniczny - bezpośrednio do dyrektora szkoły w terminie do 18.12 br.

Mikołajki004

Szóstego grudnia - jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie.

A każde dziecko prezent dostanie.

Początek strony