Na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zamieszczamy list skierowany do rodziców uczniów. W nawiązaniu do treści pisma informujemy, że w zeszłym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalone zostały obowiązujące obecnie przerwy międzylekcyjne, które umożliwiają rownież uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły (w tym - skorzystanie ze stołówki).

 

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Według MEN także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia. W związku z powyższym to rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Początek strony